Menu

HOME
หน้าหลัก
ตารางเรียนยุวกาชาด
วิชาที่เรียน
ครูที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรมนักเรียน
 


ตารางการเรียนยุวกาชาด ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

วันพฤหัสบดี เวลา 15.05 - 16.00 น.

วัน เดือน ปี
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
7 ต.ค. 2553
ปฐมนิเทศ (ครูทุกคน)
14 ต.ค. 2553
การกาชาด
เพลง-เกม
บำเพ็ญฯ
เงื่อน
อนุรักษ์ฯ
18 พ.ย. 2553
บำเพ็ญประโยชน์ (ครูทุกคน)
25 พ.ย. 2553
ชีวิตกลางแจ้ง
ระเบียบแถว
เคหะพยาบาล
ภาษาเพลิน
ประดิษฐ์
2 ธ.ค. 2553
เพลง-เกม
บำเพ็ญฯ
เงื่อน
อนุรักษ์ฯ
การกาชาด
9 ธ.ค. 2553
ระเบียบแถว
เคหะพยาบาล
ภาษาเพลิน
ประดิษฐ์
ชีวิตกลางแจ้ง
16 ธ.ค. 2553
บำเพ็ญประโยชน์ (ครูทุกคน)
23 ธ.ค. 2553
บำเพ็ญฯ
เงื่อน
อนุรักษ์ฯ
การกาชาด
เพลง-เกม
30 ธ.ค. 2553
เคหะพยาบาล
ภาษาเพลิน
ประดิษฐ์
ชีวิตกลางแจ้ง
ระเบียบแถว
6 ม.ค. 2553
เงื่อน
อนุรักษ์ฯ
การกาชาด
เพลง-เกม
บำเพ็ญฯ
13 ม.ค. 2553
ภาษาเพลิน
ประดิษฐ์
ชีวิตกลางแจ้ง
ระเบียบแถว
เคหะพยาบาล
20 ม.ค. 2553
อนุรักษ์ฯ
การกาชาด
เพลง-เกม
บำเพ็ญฯ
เงื่อน
27 ม.ค. 2553
บำเพ็ญประโยชน์ (ครูทุกคน)
3 ก.พ. 2553
ประดิษฐ์
ชีวิตกลางแจ้ง
ระเบียบแถว
เคหะพยาบาล
ภาษาเพลิน
10 ก.พ. 2553
การกาชาด
เพลง-เกม
บำเพ็ญฯ
เงื่อน
อนุรักษ์ฯ
17 ก.พ. 2553
ชีวิตกลางแจ้ง
ระเบียบแถว
เคหะพยาบาล
ภาษาเพลิน
ประดิษฐ์
24 ก.พ. 2553
เพลง-เกม
บำเพ็ญฯ
เงื่อน
อนุรักษ์ฯ
การกาชาด

** หมายเหตุ ถ้าไม่มีครูเข้าสอนให้หัวหน้ามาเชิญ ครูนภาภรณ์ หรือ ครูเรณู เข้าสอนแทน